Mobil bevakning

Våra mobila bevakningstjänster utgörs av bilburen säkerhetspersonal som rycker ut vid behov. Mobil bevakning passar verksamheter som har behov av säkerhet som begränsas till kontroller en eller fler gånger per dygn, där tekniska säkerhetslösningar inte bedöms som tillräckligt.

En bevakningsrond är ett flexibelt alternativ som innebär att en eller flera väktare går igenom en plats eller område och kontrollerar att allt är i sin ordning. Det kan också röra sig om varierade besökstider, genomsökningar inom- och utomhus och verifiering av kontrollpunkter. För större uppdrag kan vi kombinera bevakningsronder med stationär bevakning. Det är en lösning som ger dig fördelar från båda uppläggen men begränsar kostnaden.

Inom ramen för mobila bevakningstjänster erbjuder vi:

  • Utryckningstjänster
   Vid en utryckning tar sig en våra rondbilar till den plats där ett larm utlösts, kontrollerar objektet, vidtar eventuella åtgärder och rapporterar vad som skett.
  • Störningsjour
   En fastighet som är ansluten till en störningsjour innebär att samtliga boende kan ringa ett journummer vid en störning. Tempest Securitys personal åker då till platsen, kontaktar den som har ringt, gör en bedömning av situationen och beslutar om de ska söka kontakt med den eller de som stör ordningen. Tjänsten inbegriper en störningsrapport med involverade parter, plats, tid och åtgärder.
  • Kontroll vid ensamarbete
   Behovet av tillsyn kan uppstå då personal arbetar ensam eller har en uppgift som gör att de är utsatt för någon sorts fara. En kontroll vid ensamarbete är också till hjälp om platsen har problem med störande element. Kontroller sköts enligt ett fast schema eller slumpmässigt, alltid efter kundens behov.
  • Hundbevakning
   Bevakning med hund är en specialiserad väktartjänst som kan komplettera ordinarie bevakning. Denna tjänst passar väl för områden som är stora eller svårövervakade. Den lämpar sig även vid en förstärkt hotbild och vid kontroller av platser som trapphus, garage, lager och källare. Variationen och det stärkta skyddet ger en hög nivå av säkerhet och kan vara ett kostnadseffektivt alternativ.
  • Hemgångskontroller
   Inom vissa branscher och verksamheter kan det behövas kontroll av personal när de lämnar arbetsplatsen. Det kan röra kundens egen eller leverantörers personal – inklusive Tempest Securitys anställda – som arbetar i en miljö där kontroller är nödvändiga, till exempel butiker och hotell.
  • Butikskontroll
   Våra civilklädda väktare med särskild utbildning befinner sig i butik på fasta eller slumpmässiga tider med primärt syfte att hantera problem med snatteri och stölder. Insatserna kan vara löpande eller tillfälliga. Vid behov samordnas stationär bevakning med butikskontrollanter och säkerhetsteknik.
Tempest