Tempest Security AB delårsrapport för första kvartalet 2020

Stark start på året trots Covid-19

Årets två första månader började starkare än vi någonsin upplevt med så väl fortsatt hög orderingång som positivt resultat på sista raden. Alla indikationer vi hade var att trenden såg ut att hålla i sig, vilket tydde på ett rekordår för oss. Därefter har vi behövt möta utmaningarna som Covid-19 medför.

Säkerhetsmarknaden ser ut att på många sätt stå emot den markant negativa ekonomiska utveckling som många möter i dag. Säkerhetsbehov kvarstår, men tjänsters omfattning och natur förändras. För oss har det inneburit något lägre volymer för en del av våra kunder inom hotell- och restaurangsektorn. En viss påverkan syns också i detaljhandelssektorn. Vår omsättning under första kvartalet påverkades i begränsad omfattning av detta.

För det andra kvartalet ser jag en större påverkan på vår totala omsättning än i kvartal ett på grund av Coronapandemin, men också en snabb förändring i produktmixen. Det sker en förskjutning mot tjänster med högre grad av automatisering. Det är tjänster med en högre marginal. Framförallt är det vår säkerhetscentral, vårt Security Operations Center (SOC), vilket sett en mycket hög tillväxt i order och omsättning från månad till månad i början av andra kvartalet. För kvartalet som helhet kan det betyda en oförändrad total omsättning mot året före, men med en god lönsamhet givet omständigheterna.

För att stärka vårt resultat givet nuvarande förutsättningar har vi skjutit på alla rekryteringar av administrativ karaktär. Vi har också flyttat vissa investeringar på framtiden. Med fokus på kostnader, samt att vissa kostnader relaterat till Covid-19 kompenseras av statligt stöd, ser jag fortfarande att vi kommer att visa ett positivt EBITDA-resultat för helåret. För mig är det ett tydligt bevis på den mycket starka lönsamhetsförbättring vi ser mot året innan.

Utmaningar vi och samhället möter till trots ser jag positivt på 2020. Våra skalbara tjänster visar en snabbt ökande tillväxt och vår underliggande lönsamhet har förbättrats markant, vilket inte minst första kvartalet visar. Ett “normalt” år skulle troligtvis gett oss en god vinst 2020. Ett visst hack i tillväxtkurvan efter år av tillväxt mellan 25% och 50% ändrar inte att vi har byggt upp kapaciteten och förmågan att fortsätta växa i hög takt och med allt bättre marginaler. När vi når ett mer normalt läge i samhället, kommer vår höga tillväxt att fortsätta.

Avslutningsvis vill jag nämna att det här är vår första rapport enligt IFRS. Med detta har vi också påbörjat arbetet med att förbereda oss för ett listbyte. I första steget ser jag att vi flyttar till en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Stockholm 2020-05-20

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)

Kvartalet i korthet

·          Nettoomsättningen ökade med 38% till 79,4 (57,4) MSEK.

·          Resultat före avskrivningar, EBITDA, var 3,0 (-3,8) MSEK.

·          Periodens resultat var 0,5 (-6,5) MSEK. 

·          Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 (-8,7) MSEK.

Läs hela kvartalsrapporten på investor.tempest.se

Tempest