Under den extra bolagsstämman i oktober 2017 valde Tempest att utöka sin styrelse med fem nya ordinarie ledamöter med bred erfarenhet från bolag inom säkerhet, teknik, media och finans. Posten som styrelseordförande kommer framöver att innehas av Anders Laurin, tidigare vd för MultiQ och vice vd för Axis.

Övriga nya styrelseledamöter blir Mathias Hermansson, styrelseledamot i Catena Media och tidigare cfo på MTG, Cecilia Jinert Johansson som är aktiv i flera styrelser och varit controller och plant manager på ABB respektive Lear Corporation, samt Michael Silfverberg som bland annat är styrelseledamot i börsnoterade Ad City Media. I tillägg blir nuvarande finanschef och suppleant Thomas Löfving ordinarie styrelseledamot.

”Vi är mycket glada över att ha knutit till oss så erfarna och kunniga namn till styrelsen. Tempest är inne i en stark tillväxtfas med flera nya uppdrag och kunder. En utökad styrelse med bred kompetens från många branscher gör att vi kan fortsätta leverera högkvalitativa säkerhetstjänster till ännu fler kunder inom privat och offentlig sektor”, säger Andrew Spry, vd för Tempest.

Vd och grundare Andrew Spry kvarstår som styrelseledamot.

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd

Andrew.spry@tempest.se

Mer information om de nya styrelseledamöterna:

Anders Laurin

Född 1960

Styrelseordförande sedan 2017

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Simris Alg AB och Briskeye Communications AB. Styrelseledamot i Naturbutiken på Öland AB, RCO Security Group AB och Alcato Consulting AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Verkställande direktör i MultiQ International Aktiebolag till 2013. Vice vd för Axis Communications till 2008. Styrelseordförande i Gateway HR AB till 2017. Styrelseledamot i Serstech AB och Kentima Holding AB till 2017 respektive 2014, och i Stenhusa Gård Aktiebolag till 2017.

——-

Mathias Hermansson

Född 1972

Styrelseledamot sedan 2017

Övriga nuvarande befattningar:

Verkställande direktör och styrelseledamot i NC Management AB sedan 2015. Styrelseledamot i Catena Media sedan 2016, samt styrelseledamot i Apohem AB och Sportmachine AB sedan 2017.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseordförande i MTG Holding AB samt ytterligare uppdrag inom MTG-koncernen till 2016, bland annat cfo. Styrelseordförande i Bäckegruve till 2014. Styrelseledamot i Bitsec AB, Wellma Health Partner AB och Interactive Advertising Bureau Sverige ekonomisk förening till 2017, samt i Accevia AB till 2014.

——-

Cecilia Jinert Johansson

Född 1963

Styrelseledamot sedan 2017

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i TC TECH Sweden AB (publ), Nexam Chemical Holding AB och Minang AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i Simris Alg AB och Göinge Näringsliv Ekonomisk Förening till 2017. Styrelseordförande i Slutplattan GUBLI 99704 AB till 2015.

——–

Michael Silfverberg

Född 1971

Styrelseledamot sedan 2017

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Ad City Media AB, Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yatch Center AB, Silfvergruppen AB, Nero Stockholm Restaurang AB och Divvit AB. Styrelseordförande i Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB och Tenant Services Sweden Aktiebolag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i Scandinavian Pro Capital – SPC AB till 2016 och i Ramstrom Production AB till 2015. Styrelsesuppleant i Fyrskeppet Biskopsudden AB till 2016.

Om Tempest Security AB

Tempest Security AB är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.

 

Pressmeddelande på My Newsdesk

Tempest Security AB (”Tempest Security” eller ”Bolaget”) har den 2 oktober 2017 träffat avtal med Falck Räddningskår AB (”Säljaren”) om förvärv av samtliga aktier i larmcentralsoperatören Falck Security AB (”Falck larmcentral”) för en total köpeskilling om 8,9 MSEK. Aktierna tillträddes i samband med avtalets ingående. Förvärvet finansieras med befintliga likvida medel varav 3,7 MSEK betalats kontant vid tillträdet. Resterande 5,2 MSEK utgörs av en tilläggsköpeskilling att betala senast den 2 april 2018. Falck Larmcentral kommer att konsolideras i Tempest Securitys räkenskaper från och med 2 oktober 2017.

Falck larmcentral är certifierad Larmcentral enligt SSF 136:4 och hanterar de vanligaste typerna av larmöverföringsprotokoll samt till och från kopplingskontroll hos kunden. Larmmottagningen innefattar även telefonpassning och radiopassning samt övervakar larmobjekt dygnet runt, året runt, med hjälp av erfarna operatörer. Falck larmcentral har en mycket väl sammansatt och fungerande driftsverksamhet med cirka 20 anställda på centralen på Lidingö i Stockholm som hanterar över 7 000 larmkunder varav majoriteten är företagskunder. Verksamhetens system är kvalitetscertifierade och uppfyller kraven i de internationella standarderna SS-EN ISO 9001:2008. Anställda i Falck larmcentral erbjuds att stanna kvar efter förvärvet.

Falck larmcentral kommer att utgöra en plattform för Tempest Securitys övervaknings-, larm och sambandscentral. Tempest Security har ingått ett serviceavtal med Säljaren innebärande en på förhand avtalad ersättning till Säljaren om 0,2 MSEK per månad, med möjlighet att reducera kostnaderna vartefter Tempest Security integrerar alltmer av verksamheten. Ambitionen är att ta över driften så snart som möjligt.

Falck larmcentrals nettoomsättning för det första halvåret 2017 uppgick till 6,7 MSEK med ett svagt positivt resultat (nettoomsättning för 2016 uppgick till 11,6 MSEK), varav den största delen utgörs av återkommande intäkter från larmkunder. Falck larmcentral förväntas bidra negativt till Tempest Securitys resultat för 2017 om cirka -1,2 MSEK, framförallt med anledning av den kostnad som serviceavtalet medför. Tempest kommer därutöver att ha omfattande kostnader såväl som investeringar för integrationen av larmcentralens verksamhet och dess system. Tempest Securitys ambition är att kunna öka intäkter för larmcentralen genom försäljning mot nya kunder och kunder som Tempest levererar andra tjänster till idag.

Falck larmcentral hade vid tillträdet den 2 oktober 2017 inga räntebärande skulder och tillgångar om 7,1 MSEK varav 1,2 MSEK kundfordringar, 2 MSEK anläggningstillgångar och 3,3 MSEK kassa.

Tempest Security får genom förvärvet en bredare och starkare marknadsposition i Sverige och en ännu starkare lokal närvaro i Stockholm. Tempest Security kan genom förvärvet erbjuda kunder larmcentraltjänster och får tillgång till en solid och välfungerande plattform i vilken det investerats omfattande kapital. Det är generellt relativt stora kostnader förknippade med etablering av en larmcentral men med fördelen av en hög tilläggsmarginal på ytterligare försäljning efter det att kritisk volym uppnåtts. På sikt bedömer Tempest Security att larmcentralen har potential att bli ett av Bolagets mest lönsamma verksamhetsområden.

Tempest Securitys fokus efter förvärvet är att bland annat gå igenom den teknik som används och se över vilka steg som är möjliga för att implementera de möjligheter som de senaste årens tekniska utveckling möjliggör inom alla aspekter av larmcentralens verksamhet. Därtill påbörjas arbetet med att se över andra tjänster, vilka kan samordnas inom ramen för larmcentralen.

”Förvärvet av Falck larmcentral är i linje med vår strategi, att utöka produkt- och tjänsteutbudet för att göra Tempest Security till en helhetsleverantör av säkerhetstjänster. Dessutom ligger vårt fokus på verksamhetssegment med potential till högre marginaler och tillväxt såsom Särskilda tjänster, Teknik och Övervakning, varför förvärvet av Falck larmcentral passar oss mycket väl som ett led i den strategin. Vi kan genom förvärvet erbjuda våra kunder en bredare produktportfölj, vilket positionerar oss gentemot våra konkurrenter i Skandinavien, där vi inte ser någon utmanare i vår storlek som täcker en så stor del av branschen.” säger Andrew Spry, Tempest Securitys VD,

För ytterligare information, kontakta

Andrew Spry, VD

Tel: +46 70 931 25 03

E-mail: andrew.spry@tempest.se

 

Tempest Security AB är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.

Presslrelease på MyNewsdesk

Tempest