Tempest anställer Marie Rosenquist Berthold som HR-chef, en ny tjänst på bolaget. I denna roll kommer Marie att arbeta för att säkerställa Tempests företagskultur och värderingar som fortsatt skall vara väl förankrade under bolagets starka tillväxtsresa.

Marie har nästan 20 års erfarenhet från olika HR-roller och kommer närmast från en tjänst som HR-chef för Synsam Sverige.

”Tempests medarbetare är och kommer alltid att vara vår viktigaste tillgång. Vi växer snabbt och jobbar hårt för att vidareutveckla våra kompetenser, arbetssätt, processer och rutiner för att bli ännu mer konkurrenskraftiga. Med Marie på plats har vi mycket goda förutsättningar att fortsätta göra detta”, säger Andrew Spry, vd för Tempest.

Före sin anställning på Synsam var Marie HR-chef för The Body Shop och Espresso House. Utöver sin nya tjänst på Tempest tar Marie nu även en plats i företagets ledning.

”Efter många år som HR-chef i olika typer av kedjeverksamheter har jag lång erfarenhet av att arbeta på företag med snabbfotade arbetssätt, högt tempo och stort kundfokus. Jag ser fram emot att utveckla alla de delar i organisationen som berör våra medarbetare och därigenom stärka Tempests position som förstahandsvalet för kunder i behov av högkvalitativa säkerhetstjänster. Samtidigt vill vi självklart stärka vårt varumärke som arbetsgivare”, säger Marie Rosenquist Berthold.

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd
Andrew.spry@tempest.se

Om Tempest Security:
Tempest Security AB är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.

Tempest Security AB (”Tempest Security” eller ”Bolaget”) har den 2 oktober 2017 träffat avtal med Falck Räddningskår AB (”Säljaren”) om förvärv av samtliga aktier i larmcentralsoperatören Falck Security AB (”Falck larmcentral”) för en total köpeskilling om 8,9 MSEK. Aktierna tillträddes i samband med avtalets ingående. Förvärvet finansieras med befintliga likvida medel varav 3,7 MSEK betalats kontant vid tillträdet. Resterande 5,2 MSEK utgörs av en tilläggsköpeskilling att betala senast den 2 april 2018. Falck Larmcentral kommer att konsolideras i Tempest Securitys räkenskaper från och med 2 oktober 2017.

Falck larmcentral är certifierad Larmcentral enligt SSF 136:4 och hanterar de vanligaste typerna av larmöverföringsprotokoll samt till och från kopplingskontroll hos kunden. Larmmottagningen innefattar även telefonpassning och radiopassning samt övervakar larmobjekt dygnet runt, året runt, med hjälp av erfarna operatörer. Falck larmcentral har en mycket väl sammansatt och fungerande driftsverksamhet med cirka 20 anställda på centralen på Lidingö i Stockholm som hanterar över 7 000 larmkunder varav majoriteten är företagskunder. Verksamhetens system är kvalitetscertifierade och uppfyller kraven i de internationella standarderna SS-EN ISO 9001:2008. Anställda i Falck larmcentral erbjuds att stanna kvar efter förvärvet.

Falck larmcentral kommer att utgöra en plattform för Tempest Securitys övervaknings-, larm och sambandscentral. Tempest Security har ingått ett serviceavtal med Säljaren innebärande en på förhand avtalad ersättning till Säljaren om 0,2 MSEK per månad, med möjlighet att reducera kostnaderna vartefter Tempest Security integrerar alltmer av verksamheten. Ambitionen är att ta över driften så snart som möjligt.

Falck larmcentrals nettoomsättning för det första halvåret 2017 uppgick till 6,7 MSEK med ett svagt positivt resultat (nettoomsättning för 2016 uppgick till 11,6 MSEK), varav den största delen utgörs av återkommande intäkter från larmkunder. Falck larmcentral förväntas bidra negativt till Tempest Securitys resultat för 2017 om cirka -1,2 MSEK, framförallt med anledning av den kostnad som serviceavtalet medför. Tempest kommer därutöver att ha omfattande kostnader såväl som investeringar för integrationen av larmcentralens verksamhet och dess system. Tempest Securitys ambition är att kunna öka intäkter för larmcentralen genom försäljning mot nya kunder och kunder som Tempest levererar andra tjänster till idag.

Falck larmcentral hade vid tillträdet den 2 oktober 2017 inga räntebärande skulder och tillgångar om 7,1 MSEK varav 1,2 MSEK kundfordringar, 2 MSEK anläggningstillgångar och 3,3 MSEK kassa.

Tempest Security får genom förvärvet en bredare och starkare marknadsposition i Sverige och en ännu starkare lokal närvaro i Stockholm. Tempest Security kan genom förvärvet erbjuda kunder larmcentraltjänster och får tillgång till en solid och välfungerande plattform i vilken det investerats omfattande kapital. Det är generellt relativt stora kostnader förknippade med etablering av en larmcentral men med fördelen av en hög tilläggsmarginal på ytterligare försäljning efter det att kritisk volym uppnåtts. På sikt bedömer Tempest Security att larmcentralen har potential att bli ett av Bolagets mest lönsamma verksamhetsområden.

Tempest Securitys fokus efter förvärvet är att bland annat gå igenom den teknik som används och se över vilka steg som är möjliga för att implementera de möjligheter som de senaste årens tekniska utveckling möjliggör inom alla aspekter av larmcentralens verksamhet. Därtill påbörjas arbetet med att se över andra tjänster, vilka kan samordnas inom ramen för larmcentralen.

”Förvärvet av Falck larmcentral är i linje med vår strategi, att utöka produkt- och tjänsteutbudet för att göra Tempest Security till en helhetsleverantör av säkerhetstjänster. Dessutom ligger vårt fokus på verksamhetssegment med potential till högre marginaler och tillväxt såsom Särskilda tjänster, Teknik och Övervakning, varför förvärvet av Falck larmcentral passar oss mycket väl som ett led i den strategin. Vi kan genom förvärvet erbjuda våra kunder en bredare produktportfölj, vilket positionerar oss gentemot våra konkurrenter i Skandinavien, där vi inte ser någon utmanare i vår storlek som täcker en så stor del av branschen.” säger Andrew Spry, Tempest Securitys VD,

För ytterligare information, kontakta

Andrew Spry, VD

Tel: +46 70 931 25 03

E-mail: andrew.spry@tempest.se

 

Tempest Security AB är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.

Presslrelease på MyNewsdesk

Tempest Security tecknar om och utvecklar samarbetet med Bygg-Ole byggmarknader i Värmdö, Nacka, Saltsjö-Boo och Märsta.

Tempest Security har tecknat nya långsiktiga avtal innefattande uniformerade tjänster i form av stationära och ronderande tjänster samt åtgärdstjänster till Bygg-Oles byggmarknader. Avtalet innefattar även förebyggande åtgärder i form av olika leverans- och kontrolltjänster.
Avtalet är flerårigt och bidrar till den dominerande närvaro Tempest Security har på Värmdölandet och i Nacka.

– vi har framgångsrikt levererat säkerhetsjänster i många år till Bygg-Ole och det är därför stimulerande att bekräfta det framtida utvecklade samarbetet säger Jörgen Pantzar, platschef för Tempest Securitys verksamhet på Värmdölandet och i Nacka.

– Tempest Securitys fortsatt starka lokala närvaro och resurser på Värmdö och i Nacka är viktigt för oss. Det tillsammans med det goda samarbetet under lång tid fällde avgörandet när vi valde att förnya och förlänga avtalen säger Thomas Lekander, fastighets- och säkerhetschef för Bygg-Ole.

För mer information kontakta:
Andrew Spry, vd Tempest Security AB
andrew.spry@tempest.se

Tempest