SEB inleder från och med idag (8 juni) bevakning och analys av Tempest Security AB. Minst 4 gånger per år kommer de att presentera uppdaterade analyser. Initieringsrapporten släpptes idag och finns på;

 https://research.sebgroup.com/corporate/reports/102341

Tempest bevakas sedan tidigare även av Aktiespararna.

Stark start på året trots Covid-19

Årets två första månader började starkare än vi någonsin upplevt med så väl fortsatt hög orderingång som positivt resultat på sista raden. Alla indikationer vi hade var att trenden såg ut att hålla i sig, vilket tydde på ett rekordår för oss. Därefter har vi behövt möta utmaningarna som Covid-19 medför.

Säkerhetsmarknaden ser ut att på många sätt stå emot den markant negativa ekonomiska utveckling som många möter i dag. Säkerhetsbehov kvarstår, men tjänsters omfattning och natur förändras. För oss har det inneburit något lägre volymer för en del av våra kunder inom hotell- och restaurangsektorn. En viss påverkan syns också i detaljhandelssektorn. Vår omsättning under första kvartalet påverkades i begränsad omfattning av detta.

För det andra kvartalet ser jag en större påverkan på vår totala omsättning än i kvartal ett på grund av Coronapandemin, men också en snabb förändring i produktmixen. Det sker en förskjutning mot tjänster med högre grad av automatisering. Det är tjänster med en högre marginal. Framförallt är det vår säkerhetscentral, vårt Security Operations Center (SOC), vilket sett en mycket hög tillväxt i order och omsättning från månad till månad i början av andra kvartalet. För kvartalet som helhet kan det betyda en oförändrad total omsättning mot året före, men med en god lönsamhet givet omständigheterna.

För att stärka vårt resultat givet nuvarande förutsättningar har vi skjutit på alla rekryteringar av administrativ karaktär. Vi har också flyttat vissa investeringar på framtiden. Med fokus på kostnader, samt att vissa kostnader relaterat till Covid-19 kompenseras av statligt stöd, ser jag fortfarande att vi kommer att visa ett positivt EBITDA-resultat för helåret. För mig är det ett tydligt bevis på den mycket starka lönsamhetsförbättring vi ser mot året innan.

Utmaningar vi och samhället möter till trots ser jag positivt på 2020. Våra skalbara tjänster visar en snabbt ökande tillväxt och vår underliggande lönsamhet har förbättrats markant, vilket inte minst första kvartalet visar. Ett “normalt” år skulle troligtvis gett oss en god vinst 2020. Ett visst hack i tillväxtkurvan efter år av tillväxt mellan 25% och 50% ändrar inte att vi har byggt upp kapaciteten och förmågan att fortsätta växa i hög takt och med allt bättre marginaler. När vi når ett mer normalt läge i samhället, kommer vår höga tillväxt att fortsätta.

Avslutningsvis vill jag nämna att det här är vår första rapport enligt IFRS. Med detta har vi också påbörjat arbetet med att förbereda oss för ett listbyte. I första steget ser jag att vi flyttar till en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Stockholm 2020-05-20

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)

Kvartalet i korthet

·          Nettoomsättningen ökade med 38% till 79,4 (57,4) MSEK.

·          Resultat före avskrivningar, EBITDA, var 3,0 (-3,8) MSEK.

·          Periodens resultat var 0,5 (-6,5) MSEK. 

·          Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 (-8,7) MSEK.

Läs hela kvartalsrapporten på investor.tempest.se

Aktiespararna skrev följande om Tempest Security nyligen:

Tempest Security har under april månad presenterat imponerande avtal i rådande pandemi. Vi bedömer att intresset för delar av bolagets tjänster har ökat. 

Under april månad har ett av våra portföljbolag presenterat hela fyra avtal för bolagets tjänster. Bland annat rör det sig om ambassadbevakning i Stockholm och avtal med socialstyrelsen rörande diverse säkerhetstjänster. Pricken över i:et presenterades under eftermiddagen den 28 april när bolaget presenterade ett avtal med KTH, till ett värde som kan uppgå till höga 55 miljoner kronor. Vi beräknar att det till stor del berör affärsområdet bevakning.

Konkurrenskraftiga

Vi har i vår analys av Tempest berömt bolagets konkurrenskraftiga affärsmodell genom att vara en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, det är en test som förstärks genom de senaste avtalen. Det är tydligt at bolaget genom ett komplett erbjudande kan vinna viktiga upphandlingar. 

Stark kursutveckling

Den senaste tidens framgångar har fått bolagets aktie att stiga kraftigt och handlas kring vårat motiverade värde. Något som kan glädja bolagets aktieägare givet den förhållandevis svaga börsutveckling vi sett under 2020.

Motiverat värde

Vi kommer invänta bolagets kvartalsrapport för Q1 2020 för att se över om vår riktkurs behöver korrigeras.

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-tempest-security-tillvaxten-accelererar

Läs vår senaste analys av bolaget här- ”Tillväxten accelererar”

De många utmaningar coronapandemin medför samhället har skapat en ökad efterfrågan på våra tjänster. Vi tillhandahåller bland annat allt ifrån trygghet till säkerhet, bevakning, personskydd.  

Många företag och organisationer har nya frågor att hantera när verksamheter nu är bristfälligt bemannade, eller när ordning och säkerhet behöver garanteras för såväl platser och grupper som för individer.  

Om du har ett behov av stöd, tveka inte att höra av dig. Det spelar ingen roll om du har ett avtal med oss eller inte, eller är en konkurrent med kapacitetsbrist; vi kommer att göra vårt yttersta för att stötta dig och ditt företag. Vi finns också här för mer långsiktiga lösningar för vissa av de utmaningar krisen medför, så som fjärrövervakning via vår säkerhetscentral och certifierade larmcentral. 

Vi finns här för att hjälpa dig. 

mailto: info@tempest.se 

tel: 010 – 45 777 60

Vi har implementerat olika åtgärder för att begränsa effekterna av coronapandemin. Som säkerhetsleverantör har vi ett omfattande ansvar att stötta samhället i det som sker. Vi måste begränsa smittspridningen för våra medarbetare, kunder och partners.  

Alla medarbetare och partners uppmanas till följande: 

 • Håll god handhygien. Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant. Ansvariga på arbetsplatser uppmuntras att tillhandahålla handdesinfektion.  
 • Stanna hemma om du är sjuk. Har du symtom som feber, hosta, diarré eller andningssvårigheter, kontakta 1177 vårdguiden omgående för råd. Vid akut andningssvårighet, ring alltid 112.  
 • Hosta och nys i näsduk (slängs efter) eller i armvecket, aldrig i handen. Tvätta alltid händerna i minst 20 sekunder efteråt.  
 • Undvik att skaka hand och hälsa istället utan fysisk kontakt.  
 • Undvik kontakt med kunder som under de senaste 14 dagarna rest internationellt, i den mån det är möjligt. 
 • Om någon i ditt hushåll diagnosticeras med Covid 19, stanna hemma i karantän och kontakta närmaste chef. 
 • Om någon du har haft kontakt med diagnosticeras med Covid 19, kontakta 1177 vårdguiden och fråga om du ska vidta karantän.
 • Undvik alla tjänsteresor. Vi företar inga utlandsresor. Om du har en inrikesresa planerad, kontakta din närmaste chef för beslut i frågan. 
 • Håll möten digitalt eller via telefon i största möjliga utsträckning.  
 • Tänk på att alla externa möten på vårt Security Operations Center (larmcentral) är inställda tillsvidare.  
 • Utökade åtgärder för renhållning och desinfektion gäller på alla arbetsplatser, i synnerhet vårt Security Operations Center (larmcentral) samt bevaknings- och ledningscentraler.  
 • Håll dig uppdaterad dagligen om vad vi som arbetsgivare kommunicerar kring beredskap.
 • Läs på https://www.folkhalsomyndigheten.se/ för mer information om vilka försiktighetsåtgärder du kan vidta.

Det vi gör privat har lika stor betydelse som våra insatser på jobbet. Även små förändringar i vår vardag i dag kan ha stor betydelse i morgon. Som arbetsgivare kan vi bara ge dig som är medarbetare råd i vad du bör och inte bör göra. Vi uppmuntrar dig att: 

 • Begränsa kontakt med andra personer, inte minst personer i riskgrupp eller personer som visar symptom på sjukdom så som feber, hosta, diarré. 
 • Vid möten med andra, håll minst två meters avstånd och om möjligt försök mötas utomhus. 
 • Följ Folkhälsomyndighetens råd kring privata resor och ta hänsyn till risken som resor av personliga skäl medför, även kortare sådana inrikes. Om du ändå bestämmer dig för att företa en privat resa, kontakta din närmaste chef och diskutera hur det kan påverka din tjänstgöring vid återgången i tjänst. Om du redan varit på en resa och har frågor, kontakta central planering. 

Vi utvärderar situationen löpande och alla råd och uppmaningar kan komma att förändras med kort varsel. 

Analysguiden har gjort en intervju med VD Andrew Spry. Du kan se den på YouTube och på Analysguidens hemsida.

https://www.aktiespararna.se/tv/analysguiden-tempest-security-en-tillvaxtraket-med-fokus-pa-lonsamhet

Om du vill läsa artikeln och/eller analysen som Analysguiden har gjort om Tempest Security kan du hitta den här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-tempest-security-tillvaxten-lockar

Aktiespararna har publicerat en analys av oss med titeln ”Tillväxten lockar”. Du hittar analysen på aktiespararnas hemsida under analysguiden.

Länk till analysen som PDF: https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/tempest_grundanalys.pdf

Länk till hemsidan: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-tempest-security-tillvaxten-lockar

Om Tempest Security AB (publ)

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security har nyligen inlett ett samarbeta med Aktiespararna, ett medlemsförbundet för den som är intresserad av aktier, aktiesparande och fonder. Samarbetet innebär att Aktiespararna kommer att skriva analyser om oss och vår aktie samt ge oss närvaro i deras medlemstidning. Deras första artikel om Tempest Security hittar du här:

https://www.aktiespararna.se/tillvaxtraket-som-star-infor-skordetid

Om Tempest Security AB (publ)

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 oktober 2019. Fram till dess kommer Arctic Securities att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

2019-09-26

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Skandia Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Mörby Centrum. Leveransen inleds 2 september och avtalet sträcker sig initialt över två år.

Mörby Centrum håller på att byggas om och ut till Danderyds Centrum. Dagens köpcentrum utökas med 18 000 kvadratmeter, får en helt ny fasad och interiör samt nya utemiljöer. Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer också att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus uppförs inom centrumområdet. Köpcentrumet är öppet med ordinarie öppettider under hela projektet.

– Vi är mycket glada och stolta över förtroendet vi erhållit, säger Andrew Spry, VD Tempest Security. Vi ser fram emot att inleda ett långsiktigt, innovativt och nära samarbete med Skandia Fastigheter där vi proaktivt bidrar till att Mörby Centrum upplevs som tryggt och säkert under den spännande omvandling till Danderyds Centrum. 

2019-07-19

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, VD
andrew.spry@tempest.se 
Tel. 072-454 14 30 

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Om Tempest Security AB (publ)

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest